One Comment

  1. Els pares i mares d aquells infants que, per algun motiu de salut, necessitin menus especials, hauran d aportar un certificat medic que aixi ho acrediti. Es cobraran 10 mensualitats de 109,12€ mitjancant rebuts domiciliats emesos, a mes vencut de l 1 al 5 de cada mes, per l empresa SERCODAGA.

Leave a Comment